שירות לקוחות 03-544.33.88

תנאי שימוש

"תנאי שימוש - תקנון אתר "אמן
1. כללי / מבוא

1.1אתר "אמן" הינו חנות וירטואלית שכתובתה ברשת האינטרנט הינה www.AmenForYou.com (להלן "האתר"),
המופעלת ע"י חברת אמן פור יו בע"מ (AMEN FOR YOU LTD), ח.פ. 514855741 (להלן "אמן").
1.2 האתר מציע למכירה מגוון רחב של מוצרים – ברכות מן המקורות היהודיים.
1.3 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים ומטעמי נוחיות בלבד נעשה שימוש בלשון זכר, כאשר הכוונה היא גם ללשון נקבה.
1.4 כל הרוכש מוצרים ו/או יש לו כוונה לרכישת מוצרים דרך האתר ו/או מבקש לקבל מידע באתר לרבות מי שגולש באתר, מצהיר ומתחייב כי קרא את תקנון האתר וכי הוא מסכים לו. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל פעולה באתר. תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון משפטי ו/או לא משפטי שעלול להתקיים בינך לבין "אמן" ו/או מי מטעמה.
1.5 המוצרים שאותם ניתן לרכוש באתר כמו גם מחיריהם ו/או הוצאות בגין השליחויות ו/או תנאי התשלום באתר יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה של הנהלת אתר "אמן" ו/או על פי דרישות הספקים השונים.
1.6 "אמן" שומר על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה או הודעה מוקדמת.

2. תנאי שימוש באתר – רכישת מוצר/ים וקבלת מידע:

2.1 באתר "אמן" ניתן לבצע פעולות לצורך ביצוע הזמנות ו/או רכישת מוצרים. אין לעשות שימוש באתר "אמן" לכל מטרה אחרת.
2.2 רשאי לבצע הזמנה ורכישה באתר כל אדם מעל גיל 18 או תאגיד המחזיק כרטיס אשראי על שמו, התקף ביום ביצוע הרכישה.
2.3 פעולת הזמנת ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר תתקבל אם ורק אם התמלאו כל התנאים הבאים:
2.3.1 ניתן אישור מחברת האשראי של המזמין/הרוכש לביצוע העסקה;
2.3.2 המוצר קיים במלאי ו/או ניתן על ידי הספק במועד ביצוע ההזמנה;
2.4 במקרה שבוצעה רכישת מוצרים ויתברר כי המוצר שהוזמן אינו מסופק יותר על ידי הספק ו/או אינו מצוי במלאי, "אמן" תיידע את הרוכש באמצעות הודעה מתאימה לדואר האלקטרוני שלו ו/או לטלפון (תנאי לכך הינו השארת פרטים מזהים ודרכי תקשורת כאמור בעת ההזמנה).
2.5 השרתים הממוחשבים של אתר "אמן" מנהלים רישום ממוחשב של הרכישות והפעולות המבוצעות באתר ומשכך הרישום בשרתי "אמן" יהווה ראיה לכאורה לפעולות אלה ומועד ביצוען לצורכי אספקת המוצרים הנרכשים באמצעות האתר.
2.6 "אמן" מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונך ולאבטח את האתר ואת רמת השירות בו, אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי "אמן", נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל "אמן", ו/או מי מטעמה.

3. ביצוע הרכישה באתר:

3.1 לצורך אספקת המוצר עליך לדאוג ולוודא כי הזמנתך התקבלה ונקלטה באתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח, אספקת המוצר ולחיוב המזמין. האתר לא יוכל לספק את המוצר המוזמן, אם ההזמנה לא נקלטה בו, או אם נקלטה באופן משובש, וזאת, גם אם מקור התקלה הוא במחשבי האתר.
3.2 "אמן" ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל טעות שתיעשה על ידיך בעת הקלדת הפרטים כאמור לעיל. האחריות למסירת פרטים מדויקים של מקבל המוצר וכתובתו חלה עליך בלבד. במידה ומוצר אבד או שנגרמו הוצאות נוספות כתוצאה מפרטים בלתי מדויקים שנמסרו יחולו הוצאות אלה עליך והאתר יהיה פטור מכל אחריות.
3.3 בטרם ביצוע רכישה באתר, תתבקש להירשם לאתר, כאשר בעת רישום זה תתבקש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, ת.ז/ח.פ, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת בית ומספר טלפון וכן לבחור לעצמך שם משתמש וסיסמא ולמלא פרטי אמצעי התשלום (אם הנך מבצע הרכישה בפועל).
3.4 פרטיך ו/או פרטי פעולת הרכישה כפי שבוצעה יועברו לספקים השונים באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני. פרטים אלה לא יועברו לגורמים שלישיים למעט הספקים השונים ו/או חברות האשראי ואך ורק על מנת להשלים את ביצוע עסקאות הרכישה.
3.5 "אמן" ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים במישרין ו/או בעקיפין בכל דרך שהיא למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
3.6 ביצוע רכישה באתר, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון ישירות למשרדי "אמן".
3.7 לאחר ביצוע ורישום הפעולה באתר כאמור, תישלח אליך הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שלך (הכתובת שמסרת בעת הרישום), אשר תכלול את כל פרטי הפעולה (להלן: "הודעת אישור").
3.8 במידה ובחרת לבצע את התשלום באמצעות הטלפון, תישלח הודעה לאחר שתבוצע ההזמנה באתר ו/או במערכת. "אמן" לא תשא באחריות לקבלת הודעת אישור במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת בעת הרישום לאתר הינה שגויה ו/או לא תקינה.
3.9 הודעת אישור אינה מחייבת את "אמן" ו/או את הספק לספק לך את המוצרים שרכשת, והודעת האישור מעידה שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת בלבד ולא תהווה אישור לקבלת המוצר ו/או לתשלום עבור המוצר ו/או אישור לכל דבר אחר.
3.10 במקרה בו לא אושרה עסקה על-ידי חברות האשראי תקבל הודעה מתאימה על כך.
3.10.1 במקרה שכזה לצורך השלמת הרכישה תידרש ליצור קשר טלפוני עם "אמן" לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה או המצאת אמצעי תשלום חלופי.
3.10.2 יובהר ויודגש כי פעולה תחשב כמושלמת אך ורק לאחר מסירת פרטי האשראי תקינים על-ידך.
3.10.3 במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי, ועד להסדרת הנושא לא תיפתח הזמנה כלל. לא פעלת להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תחשב ההזמנה בטלה ומבוטלת מעיקרה.
3.11 במקרה שבו החלטת שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי ולבצע את הרכישה באמצעות יצירת קשר טלפוני ישיר עם "אמן" לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על-ידי מבצע הפעולה ואישורם ע"י חברת האשראי. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה ובחרת באפשרות שייווצר עמך קשר טלפוני ישיר לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, ולא השבת לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של "אמן" בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה "אמן" זכאית לבטל את ההזמנה.
3.12 בכל מקרה ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הפעולה, תיחשב העסקה כברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי כאמור, יפעלו האתר ו/או הספק בהליכי אספקת המוצרים שהוזמנו באתר על-ידך.

4. הזמנה משובשת:

4.1 כדי ש"אמן" ו/או הספקים יוכלו לספק לך את המוצרים שהזמנת, יש צורך כי פרטי ההזמנה יתקבלו ויקלטו במחשבי "אמן" באופן תקין ומסודר, כשפרטי ההזמנה מכילים את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך.
4.2 סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה ועיבודה על-ידי "אמן". אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנתך, "אמן" ממליצה כי תפנה ישירות אל "אמן" באמצעות הטלפון.
4.3 אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי "אמן" ו/או הספקים להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יוחזרו לחברה ו/או לספקים, עקב פרטים מוטעים שנמסרו בעת ביצוע ההזמנה, תחויב בתשלום בגין הוצאות דמי משלוח וטיפול.

5. אספקת המוצרים ומדיניות משלוחים:

5.1 המועד לאספקת המוצר ללקוח הינו עד 14 ימי עסקים.
5.2 האספקה מבוצעת באמצעות חברת שילוח, אשר אחראית לביצוע המשלוח כראוי, לכתובת אשר הקלדת במהלך ביצוע ההזמנה. עליך לוודא כי הכתובת למשלוח הינה מדויקת, מלאה וניתנת לאיתור ע"י חברת השילוח.
5.3 "אמן" ו/או מי מטעמה אינם אחראיים לכל איחור באספקת המוצרים הנובע בטעות בהקלדת הכתובת על ידך או כל טעות אחרת בתיאור הכתובת לאספקת המוצר, שנעשתה על ידך במהלך תהליך ההזמנה.
5.4 "אמן" ו/או מי מטעמה אינם אחראיים לכל איחור באספקת המוצרים לרבות בגין איחור או עיכוב הנובע מתקלה במערכות התקשורת ו/או המחשבים, כוח עליון, מלחמה ו/או פעולת איבה, שביתות, השבתות וכיוצ"ב.

6. מחירים ותשלומים:

6.1 לאחר סיום ביצוע ההזמנה, תחויב מיידית (בכפוף להסדרים ספציפיים בינך לבין חברת כרטיסי האשראי) בתשלום מלא בגין המוצר שהוזמן. תוספת דמי משלוח תחול בכל אותם מקרים שבהם קיימות הוצאות משלוח.
6.2 "אמן" תהיה רשאית לשנות את דמי המשלוח מעת לעת ובכפוף לעדכון המחירים באתר.
6.3 כל המחירים שמופיעים באתר הינם בדולר ארה"ב ו/או ביורו ו/או בשקלים חדשים וכוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. המחירים אינם כוללים תשלום בעבור משלוח, אשר יתווספו למחיר המוצר המוזמן.
6.4 במקרה של ביטול הזמנה ו/או החלפה, שיבוצעו בהתאם להוראות תקנון זה, יתווספו למחיר המוצר המוזמן בנוסף לדמי המשלוח גם דמי טיפול בגין הביטול/ההחלפה.
6.5 "אמן" רשאית לעדכן את מחירי המוצרים, המשלוח והטיפול באתר מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה מבוצעת כלשהי הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.

7. פרטיות:

7.1 כל הפרטים האישיים שימסרו בעת ביצוע פעולה באתר יישמרו במאגר המידע של "אמן" (למעט פרטי כרטיסי האשראי ומספרי תעודות זהות אשר אינם נשמרים במאגר המידע של "אמן" בכל מקרה).
7.2 "אמן" לא תעביר את הפרטים האישיים של מבצע פעולה לאף גורם אחר זולת לספקים במידת הצורך במערכת מאובטחת- SSL, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה באתר.
7.3 למרות שעל-פי חוק אין חובה למסור לחברה פרטים אישיים, "אמן" לא תוכל לטפל בהזמנות אם לא תקבל פרטים אישיים אלו.
7.4 לאחר רישום לאתר "אמן" תחשב כלקוח "אמן" אשר תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר מבצעים של "אמן", חידושים לגבי מוצרים בפרט וחידושים באתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב והכל בכפוף להוראות כל דין.
7.5 אם אינך מעוניין ש"אמן" תפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל ולחילופין תוכל להודיע ל"אמן" בכל עת כי הינך מבקש ששמך יוסר מרשימת התפוצה של האתר. במידה והנך לקוח רשום תוכל לציין זאת בניהול כרטיסך באתר.
7.6 מבלי לגרוע מהאמור הנך מצהיר כי הנך יודע ומסכים לכך ש"אמן" רשאית למסור את הפרטים שימסרו על-ידך לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירת מידע סטטיסטי זה לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך באופן אישי ולא יהיה ניתן לזהות אותך על-פי הנתונים הסטטיסטיים ו"אמן" לא תימסור כל פרטי מידע שניתן על פיהם לזהות אותך.
7.7 "אמן" מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ו/או למחשבי "אמן" ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על-כן, הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד "אמן"ו/או נגד מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור העלולים להיווצר מחדירה כאמור.

8. ביטול רכישה:

8.1 ניתן לבטל רכישה שבוצעה באתר כל עוד לא סופק המוצר. האמור לא יחול במקרים בהם המוצר שהוזמן על ידך הינו מוצר ב"הזמנה מיוחדת" אשר הוכן במיוחד, כגון מוצרים עם הקדשה אישית או מוצרים העשויים מעור/על גבי עור.
8.2 כל רכישה שבוצעה באתר, תוכל לבטלה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, בכפוף לכך שהמוצר עטוף ו/או סגור באריזתו המקורית וללא פגם ו/או בלאי למעט מקרים של "הזמנה מיוחדת" כאמור.
8.3 לזיכוי/החזר בגין כרטיסי מתנה לרכישות עתידיות באתר ראה בפרק בהמשך העוסק בשוברי מתנה.
8.4 לביטול רכישה כאמור יש ליצור קשר טלפוני עם "אמן". לאחר בירור פנייתך לביטול הזמנתך, עליך להחזיר את המוצר ל"אמן", או לחילופין, לבקש מ"אמן" שתשלח שליח לביתך לאיסוף המוצר והחזרתו לחברה ו/או לספק על חשבונך.
8.5 לאחר החזרת המוצר תזוכה במחיר ששילמת עבור המוצר (ללא עלות המשלוח). בנוסף, "אמן" תהיה רשאית לקזז מעלות המוצר כפי ששולמה את עלויות השליחויות שנעשו לצורך החזרת המוצר לספק וכן בקיזוז דמי ביטול שיהיו בשיעור של 5% ממחיר המוצר שהוחזר או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

9. החלפת מוצר:

9.1 ישנה אפשרות להחליף מוצר שרכשת באתר במוצר אחר המוצג באתר, בכפוף לכך שהמוצר עטוף ו/או סגור באריזתו המקורית וללא פגם ו/או בלאי.
9.2 להחלפת מוצר כאמור יש ליצור קשר טלפוני עם "אמן". לאחר בירור פנייתך להחלפת המוצר, עליך להחזיר את המוצר למחסני "אמן", או לחילופין, לבקש מ"אמן" שתשלח שליח לביתך לאיסוף המוצר והחזרתו על חשבונך.
9.3 אם עלות המוצר הראשון שנרכש שונה מעלות המוצר המוחלף, אז לאחר ביצוע החלפת המוצר תזוכה ו/או תחויב בהפרש שבין המחיר ששילמת עבור המוצר הראשון לבין המחיר של המוצר השני (החלופי).
9.4 במקרה של ביטול רכישה ו/או החלפת המוצר כאמור, אם כבר סופק לך המוצר, חלה עליך חובת החזרת המוצר למחסני "אמן" כאשר חובת מימון עלות משלוח המוצר חזרה אל מחסני "אמן" תחול עליך.
9.5 גם במידה והמוצר נשלח אליך אך טרם הגיע אליך, תחויב בדמי משלוח לפי הכתוב בסעיף 14(ה) בחוק הגנת הצרכן: לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת שלטענת הספק הוצאו על-ידו או שהוא התחייב בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בשל ביטולה.
9.6 האמור לעיל לא יחול במקרה והמוצר הינו מוצר ב"הזמנה מיוחדת" שהוכן ו/או בוצע כבר על ידי הספק.

10. מוצר פגום:

10.1 במידה והמוצר שנשלח אליך הינו פגום בעת קבלתו, עליך להודיע על כך ל"אמן" מיד עם קבלת המוצר. לשם כך עליך לבדוק אם המוצר בקפדנות מיד עם קבלתו.
10.2 עליך לתאם עם "אמן" את משלוח המוצר והחלפתו.
10.3 היה ומוצר פגום, האחריות להחלפתו תהיה על הספק.
10.4 אם המוצר פגום, והספק קבע כי מדובר במוצר פגום, תוכל להחליט אם הינך מבקש לקבל מוצר זהה תקין או לחילופין להודיע על ביטול העסקה על כל המשתמע מכך, אולם הקביעה אם המוצר פגום תהא על-פי שיקול דעתו הבלעדי של הספק ובאחריותו בלבד וביטול חיוב ו/או החזר כספי כאמור ייעשה רק לאחר שהספק קבע שהמוצר פגום וזאת מול הספק ובאחריותו.
10.5 הזכות להחזיר ו/או להחליף מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14(ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.
10.6 מובהר כי על פי הוראת סעיף 14(ד)(4) לחוק הגנת הצרכן, לקוח אינו רשאי להודיע על ביטול עסקה עם המוצר הותאם ו/או שודרג בהתאם לדרישותיו- הוראת הסעיף קובעת: "טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה".
10.7 מבלי לגרוע באמור בתקנון זה, בין אם התקבל אצלך המוצר ובין אם לא, ביטול הזמנה ייעשה בהודעה טלפונית למוקד השירות של "אמן". עם זאת, לאחר קבלת המוצר, ביטול ההזמנה ייעשה כאמור לעיל, וזאת עד 14 ימים מיום קבלת המוצר.

11. שובר מתנה

11.1 מימוש כרטיס מתנה יוגבל לתקופה שתהיה נקובה עליו.
11.2 בתום תקופת המימוש יתכן ויחולו שינויים במחירי המימוש (שווי כרטיס המתנה) ובתנאי המימוש ועל מבקש המימוש, לאחר תקופת המימוש ליצור קשר עם הנהלת האתר, ע"מ להתעדכן במחירי ובתנאי המימוש המעודכנים.
11.3 זיכוי/החזר בגין כרטיסי מתנה לרכישות עתידיות באתר יהיו בכפוף להוראות תקנון זה וכל זאת תוך 14 יום ממועד רכישת כרטיס המתנה. הזיכוי/החזר כאמור יינתנו לרוכש הכרטיס בלבד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רוכש כרטיס המתנה יהיה רשאי, במקרה של בקשה לזיכוי/החזר שנעשה במסגרת המועדים הנקובים בהוראות תקנון זה, להורות ל"אמן" לאפשר מתן הזיכוי/החזר למקבל הכרטיס ואזי לא תהיינה לו כל טענות כלפי "אמן" אם תפעל בהתאם לכך.

12. אחריות:

12.1 התמונות באתר הינן להמחשה בלבד ומובהר כי בשל העובדה שהתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי מחשב לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.
12.2 בשום נסיבות לא תחול על "אמן"ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל"אמן" ו/או למי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
12.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת "אמן" יעכבו ו/או ימנעו את קיום הזמנת ו/או אספקת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי ו/או שלא בהתאם למועדים שנדרשו ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ו/או האספקה אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת ו/או אספקת המוצרים, רשאית "אמן" להודיע על ביטול הזמנה ספציפית כלשהי.
12.4 אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, ניתנת בפניך האפשרות לכתוב להנהלת אתר "אמן" אשר תבחן את פנייתך בקפידה.
12.5 השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא (As is). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "אמן" ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. "אמן" ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת שבאמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים ו/או מכל אלמנט אחר אשר עלול לפגוע, בכל דרך שהיא, במחשבך האישי ו/או בכל ציוד אחר שלך כאשר הנך נכנס ו/או מבצע פעולה באתר.
12.6 "אמן" לא תישא באחריות כלפיך בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד ש"אמן" פעלה בהתאם לפרטים שסופקו לה על ידך.
12.7 "אמן" לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למקבל המוצר בשל איחורים באספקת המוצר - אלא אם כן נבע העיכוב מרשלנות רבתי של "אמן". במקרה זה תהיה אחריות "אמן" מוגבלת לסכום השווה לכפל מחיר ההזמנה.
12.8 "אמן" אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשביו, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשרות לאתר - או מי מספקיה.
12.9 "אמן" אינה אחראית ולא תישא באחריות לכל פעולה בלתי חוקית שנעשית על ידך ו/או צד ג' כלשהו שאינו בשליטתה באתר.
12.10 "אמן" תהיה רשאית להפסיק ו/או למנוע התקשרות ו/או גישה ממך באתר ו/או בחלק מהאתר, בכל שלב, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך מראש. היה ותבקש בכל זאת לבצע פעולה לאחר שהתקשרותך נמנעה כאמור עליך לפנות ישירות ל"אמן" לשם בירור העניין.
12.11 חל איסור על יצירת ו/או הוספת לינקים כלשהם ו/או ביצוע פעולות באתר שאינן בהתאם להוראות תקנון זה וכל המבקש ביצוע פעולה שכזו ו/או ליצור לינק עליו לקבל אישור מראש ובכתב מ"אמן".

13. זכויות וזכויות יוצרים:

13.1 אתר "אמן" מכיל חומרים ו/או תכנים המוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין ו/או זכויות מוסריות ו/או כל זכות אחרת לרבות תוכן ו/או תמונות ותצלומים ו/או קבצי אודיו ו/או וידאו ו/או גרפיקה השייכים ל"אמן" או לצדדים שלישיים לרבות ספקים שונים אשר מוצריהם ו/או שירותים הניתנים על ידם מפורסמים באתר. בהתאם לכך, כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של "אמן" בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
13.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב מוצרים, תמונות מוצרים וכיוצ"ב, בלא קבלת רשות "אמן" מראש ובכתב.
13.3 אינך רשאי לעשות שימוש בתכנים ו/או החומרים המופיעים באתר לרבות לצורך שימוש עצמי ו/או כל שימוש מסחרי ואינך רשאי לשנות ו/או לפרסם ו/או להעביר חומרים או תכנים כאמור שבאתר לכל גורם אחר בכל מדיה שהיא לרבות על מנת לעשות שימוש בהם לצורך יצירת יצירה אחרת והשימוש באתר הינו אך ורק זה המפורט בתקנון זה.
13.4 כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של בעלי "מיזם אמן" ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר.
13.5 הנך מתחייב שלא להעלות לאתר "אמן" כל מידע מכל מין וסוג שהוא באם הינו מפר זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או כל זכות אחרת לרבות חומר שיש בו כדי להוות לשון הרע.
13.6 השם "אמן" וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכוש "אמן" בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת "אמן" בכתב ומראש.

14. פיצוי ושיפוי:

העושה שימוש בלתי ראוי באתר לרבות בדרך של הפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין ו/או הפרת סימני מסחר לרבות בדרך של העלאת מידע ו/או תכנים ו/או כל חומר ותכנים העולים לכדי לשון הרע, מתחייב לפצות ו/או לשפות את "אמן" ו/או מי מטעמה בגין כל הוצאה ו/או קנס ו/או נזק ו/או תביעה מכל מין וסוג שהם לרבות הוצאות משפטיות אשר ייגרמו ל"אמן" בשל התנהלותו.

15. דין ושיפוט:

הדין החל על הזמנות מבצע פעולה ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד.

16. פרטי "אמן"

16.1 משרדי "אמן" ממוקמים בתל-אביב והכתובת למשלוח דואר הינה: ת.ד 21128 , תל אביב, 61211. את מרכז שרות הלקוחות של "אמן" ניתן להשיג בימים ימים א-ה בין השעות 09:00-18:00 בטלפון 972-3-544.33.88+.
16.2 בנוסף, ניתן לכתוב מכתב לכתובת של משרדי "אמן" שלעיל ו/או באמצעות כתובת דואר אלקטרוני info@amenforyou.com.

17. תנאים נוספים:

17.1 כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של "אמן" בע"מ ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר.
17.2 "אמן" תהא רשאית לבטל שירותים כאלה או אחרים שבאתר ו/או לצמצם אתם על פי שיקול דעתה הבלעדי וכן תהיה רשאית לתקן ו/או לשנות את תקנון האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.

SSL Certificate Secure Site